Lietuvos meškeriotojų sąjunga (LiMS) yra meškeriotojų susivienijimas, veikiantis Lietuvos teritorijoje, skatinantis meškeriojimo, kaip aktyvios poilsio formos, vystymą bei tausų Lietuvos vandenų žuvų išteklių naudojimą.

LiMS veiklos tikslai:

 • skatinti ir vystyti meškeriojimą, kaip etišką būdą bendrauti su gamta;
 • skatinti ir vystyti meškeriojimą, kaip gamtai nežalingą ir protingą gamtos išteklių naudojimą bei kultūrinį paveldą;
 • užtikrinti visų žuvų rūšių išteklių ir jų buveinių optimalią būklę, remti ir skatinti su tuo susijusius mokslinius tyrimus;
 • ginti meškeriotojų ir jų organizcijų narių interesus bei bendrai spręsti iškilusias problemas ir įgyvendinti šiuos sprendimus;
 • skatinti „Pagavai-paleisk“ principą, jam tinkamus meškeriojimo būdus ir įrangą;
 • skatinti švietėjišką veiklą, kuri atitinka meškeriotojo etikos kodeksą bei visuomenės etikos principus, meškeriotojo socialinę ir ekonominę svarbą.

LiMS veiklos uždaviniai:

 • atstovauti bei ginti LiMS narių interesus valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose, spręsti bendrus uždavinius;
 • bendradarbiauti su valdžios bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis žuvų išteklių apsaugos, gausinimo ir naudojimo tikslais;
 • plėtoti ryšius su užsienio šalių meškeriotojų organizacijomis;
 • teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, žinyboms, savivaldybėms žuvų išteklių apsaugos, gausinimo ir naudojimo klausimais, dalyvauti vyriausybinių programų, įstatymų ir norminių aktų, susijusių su žuvininkyste, rengime;
 • rengti LiMS nariams informacinę-metodinę medžiagą, supažindinti su naujais Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir žinybų sprendimais, skleisti kitą informaciją meškeriojimo klausimais;
 • lavinti meškeriotojų požiūrį į elgesį gamtoje, formuoti teigiamą meškeriotojo įvaizdį visuomenėje.

Meškeriotojų sąjunga

Asociacija jungia Lietuvos meškeriotojus fizinius ir juridinius asmenis (žvejų klubus, įmones, asociacijas).

Narystė

Asociacijos nariai – juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą įstoti į LiMS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų arba fiziniai asmenys gerbiantys meškeriotojo kodeksą užpildę anketą elektroninėje svetainėje ir susimokėję 6 EUR nario metinį mokestį.

Asocijuoti nariai, neįsijungę į juridinius asmenis (nepriklausantys meškeriotojų klubams ar nesusijungę į kitus juridinius asmenis) dalyvauja asociacijos valdyme per asociacijos valdybos įsteigtas struktūras. Asocijuotas narys turi visas nario teises ir pareigas, išskyrus teisę būti išrinktu į Asociacijos renkamuosius organus ir teisę dalyvauti Asociacijos narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu.

Fizinių narių priėmimas

Meškeriotojų sąjungos nariu, gali tapti kiekvienas Lietuvos pilietis gerbiantis meškeriotojo kodeksą ir norintis prisidėti prie Lietuvos meškeriotojų sąjungos veiklos. Nariu galima tapti čia.

Juridinių narių priėmimas

Juridinis asmuo, norintis įstoti į Lietuvos meškeriotojų sąjungą (LiMS), pateikia valdybai laisvos formos prašymą , užpildytą nario anketą, dviejų juridinių LiMS narių rekomendacijas, bei notariškai patvirtintą įstatų kopiją.

Valdyba prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 60 dienų, bei priima sprendimą pripažinti asmenį LiMS nariu, su sąlyga, kad asmuo per 30 dienų sumoka stojamąjį mokestį arba prašymą atmeta ir informuoja asmenį apie priimtą sprendimą elektroniniu paštu;

Jei asmuo, per 2 punkte nurodytą terminą stojamojo mokesčio nesumoka, valdybos sprendimas pripažinti asmenį LiMS nariu netenka galios. Bet kuriuo atveju tai neužkerta teisės asmeniui pakartotinai kreiptis į valdybą su prašymu įstoti į LiMS.

Lietuvos meškeriotojų sąjungos įstatai

 1. Lietuvos meškeriotojų sąjunga (toliau tekste - LiMS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.
 2. LiMS veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

Daugiau >